Umiejętności dziecka kończącego przedszkole i zaczynającego naukę w I klasie szkoły podstawowej

w oparciu o aktualną podstawę programową

Strona główna
Aktualności
Rozkład dnia
Umiejętności absolwenta przedszkola
Programy
Kadra Przedszkola
Rekrutacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn. 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz.17) dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno:

 1. W obszarze kształtowania umiejętności społecznych dzieci, porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych dziecko kończące przedszkole powinno:

 • obdarzać uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują,

 • grzecznie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy,

 • przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych,

 • w miarę samodzielnie radzić sobie w sytuacjach życiowych i przewidywać skutki własnych zachowań,

 • wiedzieć, że nie należy się chwalić bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach,

 • umieć się przedstawić, podać swoje imię, nazwisko i adres, oraz wiedzieć komu może przekazywać takie informacje.

 1. W obszarze kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażania do utrzymywaniu ładu i porządku dziecko kończące przedszkole powinno:

 • poprawnie umyć i wytrzeć się oraz umyć zęby,

 • właściwie zachować się przy stole podczas posiłków,

 • nakrywać do stołu i sprzątać po sobie,

 • samodzielnie korzystać z toalety,

 • samodzielnie ubierać i rozbierać się,

 • dbać o rzeczy osobiste, nie narażać rzeczy osobistych na zgubienie czy kradzież,

 • utrzymywać porządek w swoim otoczeniu.

 1. W obszarze wspomagania rozwoju mowy dziecko kończące przedszkole powinno:

 • zwracać się bezpośrednio do rozmówcy, starać się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,

 • mówić płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji,

 • uważnie słuchać, pytać o niezrozumiałe fakty i formułować dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach,

 • w zrozumiały sposób mówić o swoich potrzebach i decyzjach.

 1. W obszarze wspierania dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia dziecko kończące przedszkole powinno:

 • przewidywać w miarę swoich możliwości jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach),

 • grupować obiekty w sensowny sposób i formułować uogólnienia typu: to do tego pasuje,

 • starać się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbować przewidywać, co się może zdarzyć.

 1. W obszarze wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dziecko kończące przedszkole powinno:

 • dbać o swoje zdrowie, orientować się w zasadach zdrowego żywienia,

 • dostrzegać związek pomiędzy chorobą a leczeniem,

 • poddawać się leczeniu,

 • być sprawnym fizycznie, uczestniczyć w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, itp.

 1. W obszarze wdrażania dziecka do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, wychowanek kończący przedszkole powinien:

 • wiedzieć, jak zachować się  w sytuacji zagrożenia, gdzie może otrzymać pomoc, umieć o nią poprosić,

 • orientować się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu,

 • znać zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin i zwierząt oraz unikać ich,

 • wiedzieć, że nie można samodzielnie zażywać leków i stosować środków chemicznych,

 • próbować samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu, mieć rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 1. W obszarze wychowania przez sztukę - dziecko widzem i aktorem, wychowanek kończący przedszkole powinien:

 • wiedzieć, jak należy się zachować na uroczystościach,

 • odgrywać role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,

 • umieć posługiwać się rekwizytami.

 1. W obszarze wychowania przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec, dziecko kończące przedszkole powinno:

 • śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe,

 • chętnie uczestniczyć w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu,

 • dostrzegać zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyrazić go pląsając lub tańcząc,

 • tworzyć muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych, a także improwizować ją ruchem,

 • w skupieniu słuchać muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 1. W obszarze wychowania przez sztukę, różne formy plastyczne, dziecko kończące przedszkole powinno:

 • przejawiać, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu,

 • umieć się wypowiadać w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,

 • wykazywać zainteresowanie malarstwem, rzeźbą, architekturą (w tym architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

 1. W obszarze wspomagania rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych dziecko kończące naukę w przedszkolu powinno:

 • wznosić konstrukcje z klocków i tworzyć kompozycje z różnorodnych materiałów,

 • mieć poczucie sprawstwa, używać właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania,

 • interesować się urządzeniami technicznymi, próbować zrozumieć jak one działają i zachowywać ostrożność przy korzystaniu z nich.

 1. W obszarze pomagania dzieciom w zrozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń dziecko kończące przedszkole powinno:

 • rozpoznawać i nazywać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,

 • podejmować rozsądne decyzje i nie narażać się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,

 • wiedzieć o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji,

 • stosować się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

 1. W obszarze wychowania dla poszanowania roślin i zwierząt dziecko kończące przedszkole powinno:

 • wymieniać rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych (na łące, w lesie),

 • wiedzieć, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin,

 • potrafić wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt i roślin w kolejnych porach roku,

 • wiedzieć w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im.

 1. W obszarze wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną dziecko kończące przedszkole powinno:

 • liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego,

 • wyznaczać wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych,

 • ustalać równoliczność dwóch zbiorów, a także posługiwać się liczebnikami porządkowymi,

 • rozróżniać stronę prawą od lewej, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów,

 • wiedzieć na czym polega pomiar długości i znać proste sposoby mierzenia,

 • znać stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

 1. W obszarze kształtowania gotowości do nauki pisania i czytania dziecko kończące przedszkole powinno:

 • potrafić określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru,

 • rozumieć polecenia typu: narysuj kółko w lewym rogu kartki,

 • potrafić uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach,

 • dysponować sprawnością rąk oraz współpracą ręki i oka potrzebną do rysownia, wycinania i nauki pisania,

 • interesować się czytaniem i pisaniem,

 • być gotowe do nauki pisania i czytania,

 • słuchać, np. opowiadań i rozmawiać o nich, interesować się książkami,

 • układać krótkie zdania, dzielić zdania na wyrazy, dzielić wyrazy na sylaby, wyodrębniać głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej,

 • rozumieć sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli.

 1. W obszarze wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego dziecko kończące przedszkole powinno:

 • wymieniać imiona i nazwiska swoich bliskich,

 • wiedzieć gdzie pracują, czym się zajmują,

 • znać nazwę miejscowości, w której mieszka,

 • znać ważniejsze instytucje i orientować się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby (policjanta, strażaka),

 • wiedzieć, jakiej jest narodowości,

 • znać nazwę państwa i stolicę, nazywać godło i flagę państwową, znać polski hymn i wiedzieć, że Polska należy do UE,

 • wiedzieć, że wszyscy ludzie mają równe prawa bez względu na narodowość, płeć, kolor skóry.

Wymagań odnośnie dziecka kończącego przedszkole jak widać, jest dużo. Dlatego jedynie łącząc wysiłki przedszkola i rodziny możemy odnieść sukces i spełnić wszystkie warunki wskazane przez MEN w stosunku do najmłodszych.